November 2010.

 

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Klarup Skole.

 

1.Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Alle medlemmer har stemmeret (se dog pkt. 2). Ethvert medlem skal være bekendt med forretningsordenen.
 

2.Elevrådsrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår personsager.
 

3.På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. En næstformand vælges på samme måde. Valgene tages op til revision hvert år på mødet i august.
 

4.Skolebestyrelsens virksomhed udøves i henhold til folkeskolelovens § 44 - samt de af Aalborg byråd fastsatte vedtægter med bilag. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
 

5.Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
 

6.I tilfælde af et forældrevalgt medlems fravær i længere tid indtræder 1. suppleanten som fuldgyldigt medlem i fraværsperioden. Ved en medarbejderrepræsentants fravær indtræder den personlige stedfortræder.
 

7.Skolebestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt i lighed med praksis i andre organer inden for det borgerlige ombud. Kun formanden, eller et af skolebestyrelsen udpeget medlem, kan udtale sig på skolebestyrelsens vegne.
 

8.Skolebestyrelsen udøver kun sin virksomhed i møder, med mindre andet er besluttet i bestyrelsen, f.eks. delegation til formanden eller et medlem. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden er dog berettiget til at ekspedere uopsættelige sager. På næstfølgende møde orienterer formanden om sagen.
 

9.Formand og skolens leder, evt. sammen med næstformand, fastsætter dagsorden for møderne og sender senest fem hverdage inden mødet en dagsorden med evt. bilag til medlemmerne. På møderne kan der normalt ikke træffes beslutninger om sager, der ikke forud er optaget på dagsordenen. Dog kan en hastesag behandles medmindre to bestyrelsesmedlemmer gør indsigelse. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 12 dage, før mødet afholdes.

Dagsordenen sendes til bestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside.
 

10.Der afholdes normalt 10 - 11 ordinære skolebestyrelsesmøder i et skoleår. Inden udgangen af maj fastlægges møderækken for det kommende skoleår.
 

11.Afbud skal meddeles skolelederen tidligst muligt.
 

12.I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
 

13.Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
 

14.Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.
 

15.Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 

16.Der føres referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Referatet læses løbende op og underskrives ved mødets afslutning. Referatet sendes til bestyrelsen og lægges på skolens hjemmeside.
 

17.Skolens leder er ansvarlig for udførelsen af sekretariatsfunktionen. Skolens viceskoleleder og DUSfællesleder deltager i møderne og viceskolelederen fører beslutningsreferatet.
 

18.Forretningsordenen tages op til revision ved hver ny valgperiodes begyndelse, når ændring af love og vedtægter fordrer dette eller når et flertal af skolebestyrelsen ønsker det.

 

 

Denne forretningsorden er vedtaget på skolebestyrelsens møde den 9. november 2010.